Nhóm Kijo đang di chuyển nhanh, dựa trên 28,
Nhóm Kijo đang di chuyển nhanh, dựa trên 28,